Katılım Yargı-SEN – Katılımcı Yargı Çalışanları Sendikası » Tüzüğümüz
Hoşgeldiniz
Yargı Çalışanlarının Hür Sesi
#

KATILIM BÜRO-SEN ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI:

MADDE 1- Sendikanın Adı: Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı,

KATILIM BÜRO -SEN”dir.

SENDİKANIN GENEL MERKEZİ VE ADRESİ :

MADDE 2– Sendikanın Genel Merkezi İSTANBUL’dur.

Adresi : Tekstil Kent Ara Blok No:62 Esenler/İstanbul

Genel Merkezin başka bir İl’e nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere

bilgi vermek şartıyla Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir hudutları içinde

başka bir adrese nakli ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI :

MADDE 3– Sendika, 1 nolu hizmet kolunda kurulmuştur. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ve bu işyerlerinin eklentilerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir.

TANIMLAR :

MADDE 4- Bu tüzükte geçen;

Hizmet Kolu :  Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunu,

Konfedarasyon :  Sendikamız hiçbir konfederasyona üye değildir.

Sendika : Katılım Büro Çalışanları Sendikasını  (KATILIM BÜRO-SEN)

Yönetim Kurulu : Katılım Büro-Sen Yönetim Kurulunu,

Kamu Görevlisi :  Bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini.

Kamu İşvereni : Kamu Görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan yada olmayan kamu kurum veya kuruluşlarını,

Kamu işveren vekili :Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile yetkili ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,

İşyeri : Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yerleri,

Üye     : Katılım  Büro-Sen Üyesini,

Delege : Genel kurullarda, üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişileri,

Kurum :Kuruluş kanunları ve kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

Kanun :4688 Sayılı Kamu Görevlileri sendikaları kanununu,

Toplu Sözleşme  : Bu kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi

Uzlaştırma Kurulu :Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan kurulu,

Mutabakat Metni :Toplu Görüşme sonunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,

Kurum İdari Kurulu :Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerinin katıldığı kurulları, ifade eder.

SENDİKANIN AMACI :

MADDE 5– Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası; Milli birlik, bütünlük ve beraberlik anlayışını öncelik alarak toplumsal barışın ve birlikteliğin temellerini atacak özelde bir sendika genel manada ise bir sivil toplum kuruluşu olmanın bilinci ve yüklediği sorumlulukları gözetmek kaydıyla, toplumsal barış ve uzlaşının harcı olan bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirecek,  kederde, tasada ve sevinçte paydaş olan ve topyekun Türkiye’yi  oluşturan toplumun her katmanına siyasi tutum, ırk, din, dil, felsefi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bir olma ve diri olma inanışını aşılayacak, menfaat ortaklığı değil “ birimiz hepimiz,  hepimiz birimiz için” düsturuyla hareket etme şiarını kendisine bir görev telakki etmekle Katılımcı  Büro Çalışanları Sendikası;

a)Kamu görevlilerinin milli gelirden adil bir pay almalarını sağlamanın yanı sıra ortak ekonomik, siyasal, kültürel ve mesleki haklarının korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması için faaliyetlerde bulunmak.

b)Çalışma hayatında karşılaşılan ve çalışanların iş barışını bozucu “ mobbing” uygulamalarının sona erdirilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir sendikacılık anlayışı içinde yaparak belirli aralıklarla üyelerine kurumlarında yaşadıkları uyum sorunlarının çözümü noktasında kişisel gelişim , stresten ve “mobbing” uygulamalarından dolayı psikolojik desteğe ihtiyaç duyan personele gerek istekleri gerekse belirli aralıklarla profesyonel psikolojik yardımda  bulunmak için gerekli koşulları sağlamak.

c)Çalışma ilişkilerinde kaynaklanabilecek sorunlarda  kamu görevlilerini yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

d)Üyelerin ve onların aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve geliştirecek tedbirleri almak ve hayata geçirmek.

e)Üyelerin her türlü riske karşı korunmalarını sağlayacak ve gelecek kaygısı olmaksızın çalışma hayatlarını devam ettirmelerini sağlayıcı çağdaş sosyal güvenlik sisteminin yerleşmesi ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak.

f)Kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken görev tanımından kaynaklanmayan sadece siyasi düşünce, din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımına dayanabilecek ayrıştırıcı, çalışma barışını bozucu ayrımcı bir takım yaklaşımların ortadan kaldırılması amacıyla hem yerel hem de ulusal boyutta kamuoyu oluşturmak.

g)Üyelerinin mesleki kariyer basamaklarında ilerlerken karşılaşabilecekleri her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi ve hem mesleki hem de sosyo-kültürel anlamda gelişimlerini sağlayabilecek, kurumları ile barışık olmalarının önünü açacak çağın gereklerine uygun   ilerleme, yer değiştirme ve atanma usullerinin benimsenmesi yönünde gerek yasama ve gerekse de yürütme organınca gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapmak.

h)Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onayladığı uluslararası sözleşmeler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve  ILO sözleşmelerinde ifadesini bulan sendikal hakların kazanımı ve korunması noktasında gerekli çalışmaları yapmak.

i) Üyelerinin sosyal birer birey olduklarını hissettirecek moral ve motivasyonlarını sağlayacak, birlik ve beraberliklerini pekiştirecek etkinlikler düzenlemek.

j)Üyelerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları adli ve idari soruşturmalarda gerekli hukuki yardımda bulunmak.

k)Çevre sorunlarına duyarlı bir kamuoyu oluşturarak, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve nüfus artışının beraberinde getireceği kentleşme sorunlarının sağlıklı bir kentleşmeye evrilmesi ve kırsal alanların kentleşmeye kurban edilmeden dengeli bir kalkınma modelinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak.

l)Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolundaki kurumların mevzuatlarının çağın gereklerine uygun hale getirilebilmesi ve çalışanların fiziki çalışma koşullarının düzeltilmesini sağlayıcı çalışmaları yapmakla birlikte belirtilen hizmet koluna dahil kurumlardaki önem ve öncelik arz eden sorunların tespiti  ile bu sorunların çözümü amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmayı kendisine hem bir amaç ve hem de bir görev addeder.

SENDİKANIN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 6- Sendika, Kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a)Üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur.

b)Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma şartları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık şartlarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.

c)Kurum idari kurulları ile yüksek idari kurullarında sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımı sağlar.

d)Toplu görüşme uyuşmazlıklarında uzlaştırma kuruluna başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

e)Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

f)Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

g)Üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek.

h)Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler getirmek.

i)Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

j)Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ile benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatif kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

k)Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu geçmemek kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut,sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

l)Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her nevi mülk edinmek.

m)Yurtiçi ve yurtdışı sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu

uluslararası teşekküllere delege, temsilci veya müşahit göndermek. Uluslararası üye ve temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

n)Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika

çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışmak.

o)Kitaplık ve basımevi kurar işletir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete vb. yayınlar çıkartır.

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER

MADDE 7- Sendikaya “Büro , Bankacılık ve Sigortacılık“ hizmet kolu kapsamına giren kamu

kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI :

MADDE 8- Üye olmak isteyip gerekli şartları taşıyan kamu görevlisi, üç suret olarak doldurup imzaladığı üye başvuru belgesi ile sendikaya veya sendika şubesine başvurur. Üyelik Sendika Yönetim Kurulu’ nun kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde Sendika Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini de üyelik aidatına esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içerisinde işverene gönderir. Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde,sonraki üyelikler geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus, Kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

SENDİKA ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ :

MADDE 9- Kamu Görevlileri, İş Saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika

veya konfederasyonların faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.

Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz. Aylıksız izine ayrılmayan sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Kurumlardan aylıksız izinli sayılan sendika,konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri kurumlarınca karşılanır. Aylıksız izinli sayılanların emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır. Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika   organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine yada uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik,göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

MADDE 10- Her üye, üyelikten serbestçe çekilebilir. Çekilme, çekilmek isteyen üye tarafından, 3 nüsha olarak doldurulup imzalanan Ek: 3 çekilme formunun kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir nüshasını 15 gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli sayılır. Çekilenin bu süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde, yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

MADDE 11- Sendika üyeliği;

a) Sendika üyeliğinden çekilmesi,

b) Sendika üyeliğinden çıkarılması,

c) Emekli olması, memuriyetten istifa etmesi ve görevine son verilmesi sebebiyle kamu görevinden ayrılması,

d) Farklı bir hizmet koluna atanması veya görev değişikliği sebebiyle üye olamayacaklar kapsamına girmesi,

e) Üyeliği sona erenlerin varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri de sona erer. Ancak, emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder, bu göreve devam ettikleri sürece 4688 Sayılı Kanunun 20 nci Maddesinde belirtilen cezai müeyyidelere tabidirler. Ayrıca, bu fiili işleyenler hakkında tüzüğün, disiplin’e ilişkin maddeleri gereğince işlem yapılır.

ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

MADDE 12-

a) Ücretsiz izinli olarak askere alınan üyenin bu üyeliği bu görev sona erinceye kadar askıya alınır.

b) Ücretsiz izin alan üyenin izin bitinceye kadar üyeliği askıya alınır.

c) Mahalli veya Genel seçimlerde aday olanların, sendika şubesi veya sendika organlarındaki

görevleri ve üyelikleri hususu, 2839 Sayılı Milletvekilliği Seçimi Kanunu ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Hükümleri Hakkındaki Kanuna göre düzenlenir. Seçilmeleri halinde, sendika şubesi veya sendika organlarındaki görevleri ile üyelikleri sona erer.

d) Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve genel ahlak kurallarına aykırı eylemlerindendolayı, hakklarında adli ve idari soruşturma başlatılan üyelerin üyelikleri Mahkeme sonuçlanıncaya kadar, Disiplin Kurulunun teklifiyle askıya alınır.

e) Sendika faaliyet alanı içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçmek sendika üyeliğini etkilemez.

f) Sendika ve şubelerinde yönetim kurullarında görevli olmaları sebebiyle kanun gereğince

kurumlarından ücretsiz izinli sayılanların üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydıyla devam eder.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 13- Üyenin sendikadan çıkarılma kararı; şube disiplin kurulunun teklifi üzerine sendika genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, sendika yönetim kurulunca çıkarılana ve işverene yazıyla bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir.

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. Genel kurul kararı ile aşağıdaki usuller izlenerek 14 üncü maddede sayılı fiilleri işleyen üyeler, üyelikten çıkarılır.

a) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu üyeleri hakkında, Genel

Disiplin Kurulu veya Genel Denetleme Kurulunun teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun önermesiyle

Genel Kurulca ihraca karar verilir.

b) Şube yönetim,denetim ve disiplin kurulu üyeleri hakkında (Şube Disiplin Kurulunun teklifi) Genel

Disiplin Kurulunun onayı üzerine Genel Kurulca ihraç kararı verilir. Ayrıca, bunlar hakkında, sendika

yönetim kurulunun istemi, genel disiplin kurulunun teklifi üzerine ve Genel Kurulca ihraç kararı da

ÜYE, AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERDE ÜYELİKTEN ÇIKARTILIR:

MADDE 14-

a) Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

b) Kanun, Sendika tüzüğü ve bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uymamak ve yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

c) Sendikanın amaçlarına ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunmak,

d) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

e) Sendika merkez ve şube yöneticileri hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

f) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak.

Üyelik Aidatı :

MADDE 15- Üyelik ödentileri; Üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek  beş gün içinde sendikanın banka hesabına yatırılır. Ödenti listesinin bir örneği sendika merkezine gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, iş yerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.  Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. Bu bağlamda üye aidat kesintileri 15 inci maddenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir. Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılamaz

4688 sayılı kanunun 25. maddesinde belirtilen miktarları aşmamak üzere yeniden aidat miktarı belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

Bütün üyelik aidatları sendika genel merkezinde toplanır. Aidatlar sendika yönetim kurulunca belirlenecek bankaya yatırılır.

Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluşlara Üye Olma ve Üyelikten Ayrılma

MADDE 16- Sendika, hiçbir konfederasyona üye değildir. Sendikanın  konfederasyona üye olabilmesi veya üyeliğinden ayrılabilmesi için, sendika genel kurulunda delege tam sayısının üçte ikisinin oyu ile karar alınması gerekir.

Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Uluslar arası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile alınır. Sendika yönetim kurulu, bu kararı uygulamaya yetkilidir.

Uluslararası kuruluşlara üye olunması ve üyelikten ayrılmasını izleyen tarihten itibaren 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Üye olunan kuruluşun tüzüğü bildirime eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN ORGANLARI

SENDİKA ORGANLARI

MADDE 17- Sendika ve sendika şubesinin zorunlu ve istişare organları :

A) Zorunlu Organlar

a. Genel Kurul

  1. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

  1. Disiplin Kurulu

B) Sendika İstişare Organları

a) Başkanlar Kurulu; Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetim Kurulu, Sendika Disiplin Kurulu, Şube

Başkanlarından oluşur.

Başkanlar kuruluna genel başkanın yokluğunda genel sekreter başkanlık eder. Kurul, sendika yönetim

kurulunun çağrısı üzerine yılda bir lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır. Toplantı yer

ve zamanına yönetim kurulu karar verir.

b) Temsilciler kurulu; Sendika yönetim kurulu ve İl Temsilcilerinden oluşur.

c) Kadın Komisyonları Kurulu; Sendika yönetim kurulu,sendika kadın komisyonu yönetimi ve İl kadın komisyonu temsilcilerinden oluşur.

d) Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulacak diğer kurul ve komisyonlar:

Genel Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü, zamanlarda Başkanlar ve Temsilciler kurulunu birlikte toplayabilir.

Ancak bu istişare organlarına, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devir edilemez.

SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞMASI :

MADDE 18- Yönetim kurul, sendikanın en yüksek ve yetkili organıdır. Sendika yönetim kurulu üye sayısının bini aşması halinde delegelerden oluşur(  Üye sayısı bine ulaşıncaya kadar bütün üyeler yönetim için oy kullanabilir). Yönetim kurul tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uyularak seçilecek 200 (iki yüz)  delege ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden teşekkül eder.

200  delegenin şubelere dağılımı yönetim kurulunca aşağıdaki esaslarca yapılır :

a)Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.

b)Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek, şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.

c)(a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin, artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsis suretiyle 200 delegenin tahsisi tamamlanır.

Şubeler seçilen delegelerin adı-soyadı, doğum yeri-tarihi,ana-baba adı ve görev yeri belirtilecek şekilde hazırlayacağı listeyi sendika genel merkezine gönderir. Sendika ve şube delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Genel kurul delegeliğine seçilenlerden ölüm, istifa, hizmet kolu değişikliği gibi sebeplerle azalması halinde yerine atama yapılmaz.

SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 19-Sendika Genel Kurulu 3  yılda bir sendika merkezinin bulunduğu il’de toplanır. Genel Kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır. Sendika yönetim kurulunca;Toplantının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi ile, çoğunluk sağlanamaması halinde, 2.toplantının yapılacağı gün, en az 15 gün öncesinden Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilan edilir. Ayrıca , mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir. Sendika Genel Kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise tutanak tutulur. Tutanak, mülki amire ve seçim kuruluna gönderilir. İkinci toplantı en çok on beş gün içinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Bu toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel kurulda karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Genel Kurulda delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek için delege olmak şarttır. Ancak, delegelerin 1/5 nin teklifi ile diğer üyeler de aday gösterilebilir. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet , hesap ve denetleme raporu ile bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan(varsa) denetim raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilir. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda, önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekaleten oy kullanılmaz. Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’nun yazılı teklifi üzerine gündeme alınır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde genel kurulu, sendika başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel kurulu yönetmek üzere bir başkan , iki başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin 1/5’nin yazılı isteği üzerine gizli oy , açık tasnif

esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanı, herhangi bir organa aday olmayan delegeler arasından veya bağlı bulunan konfederasyon yöneticileri ya da üye sendikaların yöneticileriyle,genel kurul delegelerinin 1/10’u tarafından diğer kişiler de aday gösterilebilir. Delegelerin genel kurula katılmaları

ve oy kullanmaları engellenemez.

SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

MADDE 20- Sendika yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurul olağan genel kurullarda olduğu gibi ilan yoluyla, delegelerin yazılı bildiriminin sendikaya intikalinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde toplantıya çağrılır. Delegeler olağanüstü genel kurul taleplerini yasal ve gerektirici sebeplerini açıkça belirtmek ve iddialarını kanıtlayan delil ve diğer belgeleri eklemek suretiyle şahsen veya münferiden yönetim kuruluna intikal ettirmeleri şarttır. Genel

Kurul çağrısı sendika yönetim kurulunca yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı

konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR

MADDE 21- Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Genel kurul toplantıları genel kurullarda yapılacak itirazın seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendika Kanununun 14 ve 52’nci maddeleri uygulanır. Seçimlerde uyulacak usuller yönetmelikle düzenlenir.

SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22- Sendika Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Organların seçimi.

b) Tüzük değişikliği.

c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Sendika organlarındaki yöneticilere ve diğer görevlilere ödenecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile huzur haklarını belirlemek.

g) Sendika şubesi açma, açma şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki  kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme.

h) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.

i) Konfederasyonlara üye olma veya çekilme kararı alma.

j) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma ve çekilme.

k) Fesih kararı verme, fesih halinde mal varlığını nereye devredileceğine karar vermek.

l) Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi.

m) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine

getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

n) Sendika ve Şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler her türlü ödenek ve

sosyal yardımlar, sendika şubelerinin denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlarındaki

görevlilere, verilecek gündelik ve yollukların tavanını belirlemek.

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (m) bentlerinde belirtilen görevleri yerine getirirler.

o) Üyelikten çıkarılma teklifini karara bağlamak.

ö) Tüzüğün değiştirilmesi usulü, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

p)Sendika organlarına seçilen yöneticiler ile sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek ücret, huzur hakları, harcırahlar, ödenekler, ödenecek
yolluk ve tazminatları Genel Merkez Yönetim kurulu belirler.

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

MADDE 23-Sendika yönetim kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve

döküm esasına göre seçilen yedi üyeden oluşur. Genel kurul, ayrıca yedi yedek üye daha seçer.

Sendika yönetim kurulu ilk toplantısında;

a)Genel Başkan,

b)Genel Başkan Yardımcısı/Genel Sekreter

c)Genel Başkan Yardımcısı /Mali İşler,

d)Genel Başkan Yardımcısı /Teşkilatlanma,

e)Genel Başkan Yardımcısı /Mevzuat ve Toplu Pazarlık,

f) Genel Başkan Yardımcısı /Eğitim ve Sosyal İşler,

g)Genel Başkan Yardımcısı /Basın ve Halkla İlişkiler,

Olmak üzere görev bölümü yapar.

Sendika yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak bildirimde bulunarak bu görevlerinde kaldıkları sürece sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince  kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar.

Genel Merkez yönetim kuruluna seçilenler, aylıksız izine ayrılmaması halinde kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri bu görevlerini haftada bir (1) gün izinli olarak sürdürürler.

Yönetim kurulundaki boşalmalar, seçimlerde en çok oyu alandan başlamak üzere Yönetim Kurulunun

davetiyle yedek üyeler tarafından sırasıyla doldurulur. Sendika yönetim kurulunda iken emekli olanların görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Açığa alma, re’sen emeklilik, görevine son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye

başvurması halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24- Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Yönetim kurulunun görev yetkileri şunlardır:

a) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak. Tüzüğün değiştirilmesi usulü, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için genel kurulun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak,

b) Üyeleri adına üyesi olduğu konfederasyonla birlikte toplu görüşmelere katılmak, toplu görüşmeyi sonuçlandırmak ve taraf olmak, toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek.

c) 4688 sayılı kanunun değişik 30. maddesi uyarınca, yapılacak yetki tespitine katılmak veya temsilcileri görevlendirmek.

ç) Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek ve görevlendirmek.

d) Oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek,kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurullara girecek üyeleri seçmek ve göndermek.

e) Genel kurulu toplantıya çağırmak.

f)  Çalışma, gelir-gider hesaplarına ilişkin raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

g) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak.

h) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul ve reddine karar vermek.

I) Sendikal faaliyetlerden doğan anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına kanun hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak; ayrıca üyelerinin çalışma hayatından ve mevzuattan doğan hakları için yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, mahkemelerde dava açmak.

i) Tüzükte belirtilen sendikal amaçların gerçekleşmesi için gerekli büroları kurmak, bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanları atamak, ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek.

j) Gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması için alınan genel kurul kararlarının gereğini yerine getirmek.

k) Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi sendikal faaliyetleri geliştirilmesi için kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar yapmak, sağlık ve sosyal amaçlı tesisler kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete vb. yayınlar çıkarmak.

l) Sendikal çalışmalar için gerekli yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek veya kaldırmak; tüzük tadil tekliflerini

hazırlayıp genel kurula sunmak.

m) Şube ve temsilcilikler kurmak için yetki vermek, temsilciler kurulunu ve başkanlar kurulunu toplantıya çağırmak.

n) Demirbaş eşyaların terkini veya şubelere devri için, tüzük doğrultusunda karar vermek.

o) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak.

ö) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci

seçmek. Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenecek etüd ve gezilere katılacakları tesbit etmek.

p) Genel yönetim kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple infisah etmiş şube yönetim kurulu yerine yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak.

r) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, hastalık, ihtiyarlık ve ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak.

s) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

ş) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücreti belirlemek.

t) Sendika il ve İlçe temsilciliği kurmak için yetki vermek, belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek.

u) Şube yönetim kurulu üyelerinin, aylıksız izine ayrılma veya ayrılmama durumları hakkında karar vermek.

ü) Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve tüzükte öngörülen her türlü görev ve işleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

v) Yardım Sandıkları kurmak.

y)Sendika şubesi açma,  şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki  kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma

z) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 25-Sendika Yönetim Kurulu; en az ayda bir defa olmak üzere, sendika genel başkanının başkanlığında, yokluğunda ise genel başkan yardımcısının başkanlığında olağan olarak toplanır. Yönetim kurulu, Genel Başkan Yardımcısı hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki

konuları görüşerek karara bağlar.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı taraf kararı belirler. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurul toplantıya çağrılır.

GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26-Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek; Yönetim Kuruluna, Başkanlar Kuruluna Temsilciler Kuruluna, Kadın Komisyonları Kuruluna ve kurulacak diğer komisyonların kurullarına başkanlık etmek.

b) Sendikadaki bütün büroların amiri olarak, şubeler dahil her türlü çalışmaları denetlemek ve incelemek.

c) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak.

d) Yönetim kurulunun ilgili üyeleri ile birlikte yazışmaları imzalamak.

e) Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmek.

f) Belgeye dayalı olarak bütçede yazılı temsil ödeneği gereğince harcamada bulunmak veya bu hükme

dayalı olarak bu yetkisini diğer yönetim kurulu üyelerinden birisine devretmek.

g) Sendika yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek.

h) Sendika yayın organına sahiplik etmek.

i)  Yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi vermek koordinasyonu sağlamak  ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapılmasını sağlamak.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI/GENEL SEKRETER

MADDE 27 -Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan vekili olarak Genel Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.

b) Genel Merkezin Gelen-Giden evrakını ve arşiv işlerini yürütmek.

c) Genel Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Genel Merkez çalışanlarıyla ilgili Mevzuatı uygulamak.

e) Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak.

f) Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.

g) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.

h) Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / MALİ İŞLER

MADDE 28- Genel Başkan Yardımcısı /Mali işler görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın muhasebe işlerini Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem

bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

b) Tanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak,

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının

gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.

d) Şubelere ve İl Temsilciliklerine sarf avanslarının gönderilmesini ve sarfların gözetim ve denetimini

yapmak

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne göre

tutulmasını sağlamak.

f) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.

g) Genel kurul kararları uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim

kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak.

h) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imzalamak.

i) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

j) Sendika gelirlerini elde ediliş tarihinden itibaren otuz gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek

bankalara yatırmak.

k) Kanun gereğince ilgili mercilere bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak

bildirmek ve göndermek.

l) Sendika ödentilerinin kesilmesi için sendika şubeleri tarafından işverenlere gönderilecek üye listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlamak ve ödentilerin zamanında kesilmesini ve sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak.

Genel merkez ve şubelerce yapılan sarfiyatların uygun görülmeyenlerini yönetim kuruluna sevk

ederek karara bağlamak ve sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf tedbirleri için yönetim kuruluna

tekliflerde bulunmak.

n) Genel Başkan ve yönetim kurulunca verilen ve sair görevleri yerine getirmek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI /TEŞKİLATLANMA

MADDE 29-Genel Başkan Yardımcısı /Teşkilatlanma görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.

b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yönetmek, üye envanterini çıkarmak, üyeliği kesinleşenlerin belgelerinin ilgili mercilere intikalini sağlamak.

c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubelerin açılması ve bazı şubelerin kapatılması

konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için, yönetim

kuruluna rapor hazırlamak ve sunmak.

d) Şubelerin delege seçimleri ile şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak.

e) Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan işyerlerinde gerekli teşkilatlanmayı

sağlamak.

f) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim

kuruluna önerilerde bulunmak.

g) Teşkilatlandırılan işyerlerindeki kamu görevlilerine, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür,bildiri gibi yayınların hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak ve bu hususta toplantılar düzenlemek,teşkilatlanma konusunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte mesai sarf etmek.

h) Genel Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / MEVZUAT VE TOPLU PAZARLIK

MADDE 30- Genel Başkan Yardımcısı / Mevzuat ve Toplu Pazarlık görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikal çalışmaları ilgilendiren ve yapılacak toplu görüşmeye esas teşkil edecek bilgi ve

belgeleri toplamak ve yönetim kuruluna sunmak.

b) Hizmet kolu ile ilgili olarak üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikayetlere çözüm

c) Üyelerinin her türlü hak ve menfaatlerinde gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında

bulunmak ve bunların ilgili ve yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna sunmak.

d) Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken

düzenlemeler hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.

e) Kanun Tüzük ve Yönetmelikler gereği oluşturulan kurullara, sendikayı temsilen görevlendirilecek

üyelerle ilgili çalışma yapmak ve yönetim kuruluna sunmak.

f) Toplu görüşmelerden, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile

doğacak ihtilaflarda, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin

ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve

yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak.

g) Toplu Görüşme ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

h) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek

i) Genel başkan ve yönetim kurulunca kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER

MADDE 31- Genel Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler görev ve yetkileri şunlardır:

a) Eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

b) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs.yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini sağlamak.

d) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

e) Sağlık evi, kütüphane, kreş vb. sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

f) Sorumluluk alanına giren konularda şubelerden gelen görüşleri değerlendirip yönetim kurulunun

onayına sunmak.

g) Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (yardım sandığı, yapı kooperatifi, tüketim kooperatifi, yurt, gezi, eğlence günleri vb.) araştırmak, tespit etmek ve neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunmak.

h) Sendika bünyesindeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, gelişmesi ve icrası konusunda plan yapar ve yönetim kurulu kararına göre uygulanmasında sorumluluk yüklenir.

i) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

MADDE 32- Genel Başkan Yardımcısı / Basın ve Halkla İlişkilerin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap,dergi,gazete,broşür,bülten gibi

yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak.

b) Yayın çalışmaları için gereken maddi ve teknik imkanları hazırlamak ve yeterli ödeneğin bütçeye

konulması için öneride bulunmak.

c) Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası, basın organlarıyla iletişimi sağlamak.

e) Basın toplantılarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Sendika adına; üyelerine, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde

g) Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.

h) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.

i) Genel Başkan ve Yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

SENDİKA DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 33- Denetleme kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asıl

ve ve 3  yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulunun asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, raportör

raportör ve bir  üye seçerek göreve başlarlar. Denetleme kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile

alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme için en

az iki  üyenin bir araya gelmesi şarttır.

Denetleme kurulu asıl üyelerden oluştuğundan, asıl üyelerden bir veya birkaçının kurul

üyeliğinden ayrılması halinde en çok oy alandan başlanmak üzere sırayla yedek üyeler göreve

çağrılır.

Denetleme kurulu en az 4 (dört) ayda bir sendika merkezinde toplanarak, denetimlerini burada

yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri merkezden dışarı çıkaramazlar.

SENDİKA DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34- Sendika Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulu faaliyetlerinin, Kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp

yapılmadığını denetlemek,

b) Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapmak, ara raporunu sendika

başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu genel kurula sunmak,

c) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapmak, gerekli görmesi halinde

yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek,

d) Yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,

e) Yapılan denetim ve incelemelerde sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü

takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirmek ve soruşturmanın

derinleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden

el çektirilmesini istemek.

SENDİKA DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 35- Sendika Disiplin Kurulu, sendika genel kuruluna katılan delegeler arasından gizli

oyla seçilen 3 asıl ve  3  yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu asıl üyeleri, yapacakları ilk

toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir  raportör ve bir  üye seçerek göreve başlarlar.

Disiplin kurulu asıl üyelerinden bir veya bir kaçının ayrılması halinde, yedek üyelerden en çok oy

alandan başlanmak üzere göreve çağrılır.

Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki

üyenin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşit olması

halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını

aldıktan sonra kararını verir ve gereği yapılmak üzere sendika başkanlığına sunar.

SENDİKA DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 36- Sendika Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi

yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma yapmak, soruşturma sonucunda suçlu bulunanlara uyarma,

kınama ve geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini vermek,

b) Sendika şube disiplin kurulları tarafından, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilmesi üzerine incelenmesi istenilen, şube disiplin kurulu kararlarını incelemek ve sonucunu gereği yapılmak üzere şube başkanlığına göndermek,

c) Sendikadan geçici ve kati ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları incelemek ve görüşünü belirleyerek genel kurula sunmak,

Alınan her türlü kararları ilgililere ve genel kurula bildirmek.

Sendika İstişare Organları :

MADDE 37-

a)Başkanlar Kurulu;Sendika yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşan istişare organıdır. Kurula, genel başkan veya görevlendirilecek sendika yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda bir, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yer ve zamanına sendika yönetim kurulu karar verir.

b)Temsilciler kurulu;Sendika yönetim kurulu ve il temsilcilerinden oluşur.

c)Kadın Komisyonu;Sendika yönetim kurulu, sendika kadın komisyonu yönetimi ve il kadın komisyonu temsilcilerinden oluşur.

d)Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulacak diğer kurul ve komisyonlar;Sendika yönetim kurulunca ihtiyaca binaen oluşturulan kurul ve komisyonlardır.

Başkanlar, Temsilciler, Kadınlar Komisyonu ve Diğer Kurul ve Komisyonların Toplantısında;

a)Mahalli problemler dile getirilir. Çözümü için bilgi alış verişinde bulunulur.

b)Kurulların çalışmaları hakkında bilgi verilir ve daha rasyonel hale getirmek için görüşler belirtilir.

c)Çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük, uluslararası antlaşmalar ve benzeri mevzuat üzerinde görüşler açıklanır ve bilgi alış verişinde bulunulur.

d)Sendikanın genel politikası hakkında görüşler açıklanır.

e)Şubelerin ortak konuları hakkında açıklamalar yapılır ve öneriler sunulur.

f)Tereddüt edilen tüzük maddeleri hakkında açıklamalar yapılır ve yorumlanır.

g)Kurul ve komisyonların çalışma esasları yönetmeliklerde belirlenir.

Başkanlar kurulu ve diğer istişare organlarının önerileri tavsiye niteliğindedir. Ortaya konulacak görüşler sendika yönetim kurulunca değerlendirilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA ŞUBE ORGANLARI VE GÖREVLERİ

ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI

MADDE 38- Şubeler, Genel Kurulun Merkez yönetim kurulana verdiği yetkiye dayanılarak Merkeze bağlı olarak açılır. Şubelerin nerelerde ve kanunun belirlediği 400 üyenin altında olmamak şartıyla kaç üye ile açılacağına yönetim kurulu karar verir.

ŞUBELERİN ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 39-Şubelerin zorunlu organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu.

b) Şube Yönetim Kurulu.

c) Şube Denetleme Kurulu.

d) Şube Disiplin Kurulu.

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞMASI

MADDE 40- Şube genel kurulu, üyeler arasından seçilen 100 delege ile şube yönetim kurulu ve

denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur.

Şube genel kurulunu oluşturan ve yukarıda sayısı belirtilmiş delegeler, şube genel kurulundan en az on beş gün önce iş yerlerinden veya aynı kuruma bağlı iş yerleri birleştirilerek eşit gizli oy, açık döküm ve sayım ile en çok oy alanlar sırasına göre seçilirler. Şubeler, üye toplamını genel kurulu oluşturacak delege sayısına bölerek hangi iş yerinden kaç delege seçileceğini belirler. Bu belirlemede delege çıkaracak sayının bir fazlası olan küsuratlar dikkate alınır. İş yeri delege seçimlerinde sandık kurulu; şube denetim kurulundan bir, disiplin kurulundan bir ve temsilcilerden bir olmak üzere üç kişiden oluşur.Her üye kendi seçim bölgesinde oy kullanır ve delege adayı olur. Delege seçimine katılacak üyelerin bir listesi seçim gününden beş gün önce iş yerlerinde askıya çıkarılır. Oylar imza alınarak kapalı zarf ve gizli oy esasına göre kullandırılır. Delege seçimleri önceden işverene bildirilir ve gerek duyulması halinde güvenlik yardımı için mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Delege seçimlerinin başlangıcı ve sonuçları tutanağa bağlanarak şube başkanına teslim edilir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTI ESASLARI

MADDE 41- Şube genel kurulları 3 yılda bir, sendika yönetim kurulunun mutabakatı alınarak ve

sendika genel kurulundan en az iki (2) ay önce tamamlanmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu

mahalde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saate toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en

az on beş gün önce o mahalde yayımlanan bir gazetede, şubeye birden fazla il bağlı ise Ulusal bir

gazetede yayımlanır. Gazete yayımlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yaralanmak suretiyle

ilan olunur. Durum, ayrıca mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında sendika genel kurulu için

uygulanan usuller uygulanır.

500 ve daha fazla üyesi bulunan şubeler delege ile seçime gidebilir. Delege sistemi ile seçime giden şube genel kurulunda, delege olmayan üyeler oy kullanamaz ve zorunlu organlara seçilemezler. Ancak, delegelerin 1/5 inin teklifi ile diğer üyelerde aday gösterilebilir. Üye sayısı 500’ün altında bulunan şubeler ise, genel kurullarını üyeleri ile yapmak zorunda olup, genel kurulda sendika üyesi olmayanlar oy kullanamaz ve zorunlu organlara seçilemezler. Şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurullarını üye ile yapanların üyelerinin, delege ile yapanların genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli isteği üzerine şube genel kurulu olağanüstü olarak toplanır. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 42- Şubelerin en yüksek ve yetkili organı olan şube genel kurullarının görev ve yetkileri

şunlardır:

a) Organların seçimi.

b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası

c) Sendika genel kuruluna delege seçimi.

d) Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış

konuların karara bağlanması.

e)Şube merkezinin başka bir ile nakline karar vermek.

Şube genel kurullarının, mali ibra yetkisi yoktur.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ OLUŞMASI

MADDE 43- Şube Yönetim Kurulu: Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Başkan

Yardımcısı / Mali İşler, Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma, Şube Başkan Yardımcısı / Mevzuat

ve Toplu Pazarlık, Şube Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler, Şube Başkan Yardımcısı /Basın

ve Halkla İlişkiler olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Ayrıca asıl üye kadar yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulu üyeleri ,şube genel kuruluna katılan delegeler/üyeler arasından serbest,eşit,gizli oy,açık sayım,döküm ve seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar.

Şube yönetim kuruluna seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak bildirmeleri halinde, bu görevlerini haftada bir (1) gün izinli olarak sürdürürler.

Aylıksız izinli sayılanların emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.

Açığa alınma,resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye

başvurması halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 44- Şubeyi temsil yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından kullanılır. Kanunların,

sendika tüzüğünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi

yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlarda şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak

ve sendikal faaliyetlerden doğan problemlerin halli konusunda gereken girişimlerde bulunmak.

b) Sendika üyeliği için şubeye başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar

verilmesini sağlamak üzere başvuru tarihini izleyen beş iş günü içinde sendika genel merkezine

intikalini sağlamak.

c) Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek. ilgili

mercilerle ilişki kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarla halledilemeyen hususları

sendika genel merkezine intikal ettirmek.

d) Şube genel kurulunun gündemini ve genel kurula sunulacak raporu hazırlamak.

e) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin ve sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların

usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak, sarflarla ilgili olarak alınan

kararların onaylı bir örneğini sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın

yapıldığı ayı takip eden ayın 6’ına kadar sendika genel merkezine göndermek.

f) Çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılanları sendika genel merkezine bildirmek ve kayıtların şubelerde sağlıklı tutulmasını sağlamak.

g) Şubede istihdam edilecek personel için kadro açılmasını sendika genel merkez yönetim kurulundan talep etmek.

h) Şube demirbaşlarının kullanılması ve korunmasında özen göstermek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

i) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

j) İlgili yerlere bilgi vermek şartıyla şube adresini değiştirmek.

k) Sendika Şube Yönetim Kurulu: En az ayda bir defa olmak üzere şube başkanının başkanlığında, yokluğunda ise şube başkan yardımcısının başkanlığında olağan olarak toplanır. Şube yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısının hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar.

Şube Yönetim Kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı taraf kararı belirler.

Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Şube Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut şube yönetim kurulu üyeleri veya şube denetleme kurulu üyeleri tarafından  şube yönetim kurulu toplantıya çağrılır.

ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 45- Şube Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder.

b) Şube adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak ve yanlış haberleri tekzip etmek.

c) Şubeyi her türlü toplantı ve kurullarda temsil etmek veya temsilci göndermek.

d) Konfederasyona bağlı diğer şubeler ile diyolog kurmak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda şube yönetim kuruluna bilgi vermek ve yapılacak çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.

e) Sendika tüzük ve prensiplerine aykırı olmamak üzere; sendikal faaliyetlerde yerel televizyon,

radyo, gazete, dergi ve bu gibi yayın araçlarından yararlanmak.

f) Sendika yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel,

konferans v.b. organizasyonları yapmak.

g) Çalışma raporları hazırlayıp şube genel kurulu delegelerinin bilgisine sunmak.

h) Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunlara benzer sosyal etkinliklere katılmak.

i) Şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

j) Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder,

şube başkanı lüzumu halinde önceden karar almaksızın ve belgeye dayalı olarak sendika

bütçesinde belirlenen karar ve bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk yönetim kurulu

toplantısında onaylatır. Bu harcama yalnız şube başkanı tarafından yapılabilir.

k) Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 46- Şube Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev,yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.

b) Şubenin idari işlerini yürütmek, demirbaş ve kırtasiye gibi alımlarını yapmak.

c) Şubenin yazışmalarından, işlerinin yürütülmesinden bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden sorumludur.

d) Şube bürolarının yönetiminden sorumludur.

e) Görüşülmesi gereken konuları diğer yönetim kurulu üyeleri ile istişare ederek en az 15 günde bir defa hazırlayacağı gündemi, gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna getirmek.

f) Çalışmalarını diğer sekretaryalarla koordineli yürütmek.

g) Şubede istihdam edilen personelin özlük işlerinin yürütmek.

h) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI / MALİ İŞLER

MADDE 47- Şube Başkan Yardımcısı / Mali İşler’in görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mali konulara ait işlemleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

b) Düzenleyeceği gelir-gider cetvelini ve sarf evrakını her ayın sonunda şube yönetim kuruluna sunmak.

c) Şube başkanı ile birlikte gelir-gider cetveli ile sarf evrakını onaylayarak ertesi ayın 6(altı)’sına kadar genel merkeze göndermek.

d) Üye ödentilerinin kesilip, kesilmediğini takip etmek.

e) Şube genel kurulunda mali konularla ilgili bilgi vermek.

f) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI / TEŞKİLATLANMA

MADDE 48- Şube Başkan Yardımcısı / Teşkilatlanma görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlamak ve gerekli faaliyeti göstermek. Genel merkez kararlarının uygulamasını sağlamak.

b) Şubeye bağlı temsilciliklerin faaliyetlerini izlemek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.

c) Üye envanteri çıkarmak ve üyelik arşivi düzenlemek.

d) Delege seçimi ile şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) İş yeri temsilcilerinin belirlenmesinde veya seçilmesinde yönetim kuruluna rapor sunmak ve çalışmalarını yürütmek.

f) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI / MEVZUAT VE TOPLU PAZARLIK

MADDE 49- Şube Başkan Yardımcısı / Mevzuat ve Toplu Pazarlık Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Sendikal çalışmaları ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, özlük , sosyal ve ekonomik haklarla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak ve uygulamadaki aksaklıkları, rapor halinde şube yönetim kuruluna sunmak.

b) Kurum idari kurullarına sunulmak üzere kurumların sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini genel merkeze bildirmek.

c) Sendikanın yapacağı toplu görüşmelere katkı sağlamak üzere üyelerin taleplerini ve problemlerini belirten raporlar düzenleyerek genel merkeze bildirmek.

d) Şube ve üyeler adına yerel mahkemelerde açılan davaları takip etmek, sonucundan genel merkeze bilgi vermek.

e) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI / EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER

MADDE 50- Şube Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendika bünyesindeki eğitim çalışmalarını yapmak, üyelerin eğitilmesi amacıyla, gerekli dergi ve broşürleri çıkarmak için yönetim kuruluna teklif sunmak.

b) Eğitim çalışmaları konusunda sendika ve konfederasyon eğitim sekreterleri ile işbirliği içerisinde çalışmak.

c) Genel Merkez tarafından gönderilen eğitim programlarını uygulamak.

d) Şube eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

e) Sekretaryasıyla ilgili arşiv oluşturmak.

f) Önemli gün ve haftalarla ilgili şubelerin sosyal, kültürel etkinliklerini planlamak ve uygulamak.

g) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI / BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

MADDE 51- Şube Başkan Yardımcısı / Basın ve Halkla ilişkiler Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ile dokümanları belirli bir sistem dahilinde yönetim kurulunun bilgisine sunmak .

b) Şube başkanının basın toplantılarını organize etmek, basın bildirisi hazırlamak.

c) Sendika adına gerek sendika mensupları, gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim etmek.

d) Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak.

e) Yerel radyo, televizyon ve basın organlarıyla iletişimi sağlamak.

f) Şube faaliyet alanı içerisinde bulunan diğer sendika ve sivil toplum örgütleriyle diyoloğu sağlamak.

g) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 52- Şube Denetleme Kurulu, şube genel kurulu tarafından Genel Kurulu oluşturan delegeler/üyeler arasından yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir  raportör ve  bir  üye seçerek göreve başlarlar. Şube denetleme kurulu, sendika denetleme kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümlerine göre çalışır.

Şube denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, Kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Sendika tüzüğüne uygun olarak yaptığı denetimin ara raporunu şube başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunmak.

c) Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu sendika genel başkanlığına gönderir.

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 53- Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından Genel Kurulu oluşturan delegeler/üyeler arasından yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir raportör ve  bir  üye seçerek göreve başlarlar.

Şube Disiplin Kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümlerine göre çalışır. Şube disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapmak, uyarı ve kınama cezalarından birini vermek. Kararı genel merkeze, merkez disiplin kuruluna ve ilgiliye tebliğ edilmek üzere, şube yönetim kuruluna sunmak.

b) Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırladığı raporları sendika genel merkezine

göndermek üzere şube başkanına sunmak.

c) Yöneticilere veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen cezalara itiraz hakkı

vardır.

TEMSİLCİLİK

İl, İlçe ve İş yeri temsilcilikleri;

MADDE 54: Merkez yönetim kurulu; kabul edilen teşkilatlanma plan ve ilkeleri çerçevesinde, şube

açılmasına gerek görülmeyen veya imkan olmayan yerlerde İl ve İlçe temsilcilikleri açabilir. İl ve İlçe temsilcileri, işyeri temsilcileri arasından veya iş yeri temsilcisi olmayan yerlerde üyeler arasından şube yönetim kurulunun teklifi ile merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. İş yeri temsilcileri ise üyeler arasından Kanunun ve kanuna yönelik yayınlanan yönetmenliklerde belirtilen süreler için İş yerlerindeki üyelerin çoğunluğunun teklifi üzerine, şube yönetim kurulunca belirlenir. İş yerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kayıt etmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; iş yerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında en çok bir (bir), 101-500 arasında en çok 2 (iki), 501-1000 arasında en çok 3 (üç), 1001-2000 arasında en çok 5 (beş), 2000’den fazla ise en çok 7 (Yedi) dir. Bu temsilcilerden biri, Şube yönetim kurulunun teklifi üzerine sendika tarafından Baş temsilci olarak atanır. İl, İlçe ve işyeri temsilcilerinin görev ,yetki ve sorumlulukları merkez yönetim kurulunca hazırlanacak “Temsilciler Yönetmenliği“ ile belirlenir. İl Temsilciliklerinin ihtiyaç ve giderleri sendikaca karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ KONULAR

SENDİKANIN GELİRLERİ

MADDE 55- Sendikanın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden alınacak üyelik ödentileri.

b) Sendikanın kanunlara göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar (Kamu makamları ve siyasi partilerden yardım kabul edilemez),

d) Mal varlığından elde edilen gelirler.

e) Yayın gelirleri.

f) Diğer gelirler,

Sendika, kendisinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de üyesi bulunduğu uluslararası

kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan yardım ve bağış kabul edemez.

Sendika tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır. Sendika Zorunlu giderler için kasada aylık üyelik ödenti gelirleri toplamının %15’ini, Şubeler ise kendilerine gönderilen aylık avansın %15’ini geçmeyecek şekilde azami nakit mevcudunu geçmeyecek şekilde bulundurabilirler.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 56- Üyeler kanun,tüzük ve yönetmenliklerdeki amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere; her ay üyelik ödentisi öderler. Bu ödenti kamu görevlisinin kadro yada pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi bürüt gelirleri toplamının %05 (Binde beş) oranında üyelik aidatı öderler. Üyelik ödentisini kanunun 25.maddesinde belirtilen miktarları aşmamak üzere yeniden belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

SENDİKANIN GİDERLERİ

MADDE 57- Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde, genel merkez ve şubelerin harcamalarına karar vermeye sendika yönetim kurulu yetkilidir.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendika, gelirlerinin en az %10’unu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Sendika, yardımlaşma sandıkları dışında üyeleri, yöneticileri ve çalıştırdığı kişiler dahil diğer kişi veya kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamaz.

Sendika zorunlu organlarına seçilenlerle, şube başkanlarına verilecek ücret, huzur hakkı ve yolluklar genel kurul tarafından tespit olunur. Sendika tarafından geçici olarak görevlendirilecekler içinde bu hüküm uygulanır.

Şube ve il temsilciliklerinden sendikanın banka hesabına intikal eden üye ödenti gelirlerinin; %10’nun kanunda belirtilen   üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için pay ayrıldıktan sonra kalan kısmın en fazla %50’sine kadarı şubelere avans olarak gönderilir. İl temsilciliklerinde ise, en fazla %30’una kadarı avans olarak gönderilir.

Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına ve mevzuata göre muhasebeleştirilecekleri her türlü giderlerini, usulüne uygun belgeleyerek her ay genel merkeze göndereceklerdir.

Mali konulara ilişkin harcamalar; 4688 sayılı kanunun, mali genelgeler ve yönetmeliklerde belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Bu esaslar doğrultusunda yapılmayan harcamalar, sendika yönetim kurulunun kararı ile iptal edilir ve muhasebe kayıtlarına dahil edilmez.

SENDİKA BÜTÇESİ

MADDE 58- Bütçe, Sendika yönetim kurulunca hazırlanır, genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe üç yıllık dönem için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere sendika merkezi , şubeler il temsilcilikler itibari ile ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

-Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,

-Giderleri ve sarf yerleri,

-Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar,

yolluk, gündelik ve ödenekler,

-Sendika merkezi ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret, sosyal yardımlar,

-Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (mal varlıkları demirbaş ve taşınmaz olarak

ayrı ayrı belirtilir.

ÜCRET, ÖDENEK, SOSYAL YARDIM VE HAKLAR

MADDE 59

a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu üyesi olmayan il temsilcilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımlar, sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlarındaki görevliler ile; sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı sendika merkez genel kurulunda tespit olunur.

b) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika merkez yönetim kurulu yetkilidir.

c) Sendika şubelerinin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyeleri, sendika personeli ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere bulundukları yerden başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri veya aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler genel kurul tarafından tespit olunur.

d) Ücretini sendikadan alan sendika yönetim kurulu ve şube yönetim kurulu üyeleri 30 günlük izin hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu kararı olmadıkça izinler yıl içinde kullanılmak zorundadır.

e) Sendika ve şubelerinde çalışan personelden hizmetleri 1-5 yıl olanlar on beş gün, hizmeti 6-15 yıl olanlar yirmi gün, hizmeti 15 yıldan fazla olanlara yirmi dört gün ücretli izin verilir. Ayrıca bunlara evlenme halinde on gün, bakmakla mükellef oldukları kimselerin ölümünde yedi gün,

f)Ücretini sendikadan alan  yöneticilerin aldığı ücret, işyerinde almış olduğu ücret ve tüm hak edişlerini geçemez. Kamu çalışanlarına uygulanan yasal artışlar aynen uygulanır

TAZMİNATLAR

MADDE 60- Tazminatlar,

a) Hizmet tazminatı; Sendika ve şubelerinde profesyonel göreve seçilen yönetim kurulu üyelerine, görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için son aylıklarının net tutarı kadar hizmet tazminatı ödenir. Bu ödemeler her hizmet yılının bitiminde ödenir. Bu ödemelerin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınır. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.

b) Kaza, maluliyet ve ölüm tazminatları; Merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinden ve önceden karar almak suretiyle merkez ve şube denetleme ve disiplin kurulu üyelerinden veya merkez ve şube yönetim kurulunca görevlendirilen temsilci, üye ve çalışanlardan birisinin, sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi sırasında; Kaza geçirerek tedavi gördüğü ve raporlu olduğu sürede, kendilerine sosyal güvenlik kurullarınca yapılan ödemelerle esas işlerinden almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır. İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malul kalanlara, sendika yönetim kurulu kararı ile maluliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretlerinin beş katı kadar, iş yapamaz durumda malul kalanlara net aylıklarının sekiz katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretlerinin on katı tutarında tazminat ödenir. İlgililerin kıdem veya hizmet tazminatları saklıdır.

c) Maddi-Manevi Tazminat.

Sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanı ve il temsilcilerinden herhangi birinin kanun ve tüzükte sayılan, sendikal faaliyetleri nedeniyle, (kişilik haklarına saldırı olmamak kaydıyla) yapmış oldukları basın açıklamaları veya herhangi bir basın yayın organında yer alan beyanları nedeniyle haklarında açılmış olan maddi/manevi tazminat davaları ile ceza davalarında, cezanın paraya çevrilmesi durumunda ortaya çıkacak tazmin yükümlülüğünden sendika tüzel kişiliği doğrudan sorumlu olup, anılan tazminat miktarı ilgiliye rücu edilmeksizin, sendika tüzel kişiliğince herhangi bir karara gerek duyulmaksızın karşılanır. Aynı konuda, sendika başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, şube başkanı ve il temsilcisinin kazandıkları tazminatlar, sendika’ya irat kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM

İDARİ VE MALİ DENETİM

MADDE 61- Sendika ve şubeleri kendi iç denetleme organlarının denetlemesinden başka sendika merkezinde tüm idari ve mali faaliyetleri denetimlerine açıktır. Sendika yönetim ve şubeleri yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları yada denetçiler tarafından yapılır. Sendikanın yıllık hesapları, denetlenerek bağımsız denetim raporları hazırlanır ve bu raporlar genel kurula sunulur. Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler;

a) Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,

b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numarasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defteri,

d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretinin saklanacağı, gelen ve giden evrak dosyaları,

e) Aidat, yevmiye, envanter ve defteri kebir,

f) Gelir makbuzları ve bunları zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus

dosyalar,

g) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

h) Şubeler (b), (c) ve (d) bentlerindeki kayıtları tutmak zorundadırlar.

DEMİRBAŞLAR

MADDE 62- Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir. Hizmetten çıkarılması gereken demirbaş eşyalar için bir tutanak düzenlenir ve yönetim kurulunun onayından sonra kayıttan düşme işlemi yapılır. Kayıttan düşürülen demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satılması yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

SENDİKA ve ŞUBE YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 63- Genel Merkez zorunlu organlarında görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak

b) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak.

c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak.

ç) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı

suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak.

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamak.

e) Sendika Üyesi olmak

FESİH VE TASFİYE

MADDE 64- Sendikanın fesih ve tasfiyesine olağan veya olağanüstü genel kurul yetkilidir. Fesih kararı toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Sendikanın feshi halinde mal varlığı 2821 sayılı kanunun 46 ncı maddesi uyarınca devredilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 65- Tüzük değişikliği, sendika genel kurulu gündeminde belirtilmek kaydıyla, özel maddesinde daha yüksek nisap öngörülen konular dışında, toplantıya katılan delege sayısının üçte iki çoğunluk kararı ile yapılabilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz

YÖNETMELİKLER

MADDE 66- Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmenliklerle düzenlenir.

MADDE 67-Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklanmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler sendika yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

YÜRÜTME

MADDE 68 – Bu tüzük hükümlerini Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 69- Bu tüzük Valiliğe teslim tarihinde  yürürlüğe girer.